2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
මෙත් සවිය සංසදය

භාවනාවේ දියුණුව මැනිය හැකි ලක්‍ෂ අටක් වටිනා ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් විසුවලයිසේෂන් (Gass Discharge Visualisation) තාක්‍ෂණය යටතේ නිපදවූ රුසියාවේ වෛද්‍ය සභාව විසින් රෝහල් සදහා අනුමත කර ඇතිනවීන කිරිලියන් කැමරාව මේ වන විටත් මෙත් සවිය සභාපති තුමා විසින් ගෙන්වා පර්යේෂණ සදහා යොදවා ඇත.

පර්යේෂණ ලිපි