2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
ව්‍යාපෘති සංෂිප්තය

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සමරනු වස් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිදුවු මභියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ අඩි 84ක් උස බුදු පිළිමයක් තැනීම මෙත් සවියේ ප්‍රධාන වැඩසටහන ලෙස හැදින්විය හැකිය. මෙම කරතව්‍යය සඳහා රැ ලක්ෂ 300 ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

මූලික ගවේෂණ/ පාංශු පරීක්ෂණ කටයුතු නිමකර, 2012 ජනවාරි 08 දුරුතු පොහොය දින පෙ.ව. 9.00 ට මුල් පස් පිඬ කපා වැඩ ආරම්භ කරන ලදී.


මහියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ ජල පහසුකම් සැපයීම

මහියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ ලක්ෂ සංක්‍යාත බැතිමතුන් පිරිසකට එකවර පෙරන ලද පිරිසිදු ජලය සැපයීය හැකි නවීන තාක්ෂණය පදනම්වූ ජල ‍ෆිල්ටර සහිත ජල ටැංකි රැ. ලක්ෂ 04 පමණ වියදමින් සකසා පූජා කිරීම.


මිරිසවැටිය සල පතල මළුව සංවර්ධනය

මෙත් සවිය මගින් මිරිසවැටිය මහා චෛත්‍යය සලපතල මළුව සංවර්ධනය නිමකල වගයි. මිරිසවැටිය මහා චෛත්‍යය රාජ‍යා දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් බු.ව 161-137 කාලයේදී ඉදිකරන ලදී. එනමුදු සලපතල මළුව සංවර්ධනය කළ යුතුව තිබේ. එම භාරදූර කර්තව්‍ය මෙත් සවිය මගින් නිමකල වගයි චෛත්‍යය මළුවේ දිග අඩි 272චෛත්‍යය මළුවේ පළල 272 චෛත්‍යය මළුවේ හතරැස් අඩි ගණන 272X272 = 73,984 චෛත්‍ය සඳහා අඩුකිරීම (2/3) 49,323.66 මළුවේ ගල් ඇතිරීම සඳහා ඉතිරිවනවර්ග ප්‍රමාණය 24,661.33 වර්ග මීටර් එකක් සඳහා රු.8,700.00වර්ග අඩියක් සඳහා රු.850.00 මුළු වියදම 850X24,661.33 = රු. 20,962,130.50


වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාමයේ පැරණි ධර්ම ශාලාව රැ. ලක්ෂ 08 පමණ වියදමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීම.

වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාමයේ පැරණි ධර්ම ශාලාව රැ. ලක්ෂ 08 පමණ වියදමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීම.


යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් තනා (හෙලිකොප්ටර් වලින් පවා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ගෙනයමින්) පූජා කිරීම සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.

යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් තනා (හෙලිකොප්ටර් වලින් පවා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ගෙනයමින්) පූජා කිරීම සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.


නාගදීප වන්දනාවේ යන බැතිමතුන්ගේ පහසුව සඳහා A9 මාර්ගයේ කිලිනොච්චි ලුම්බිණි විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ජල පද්ධතියක් තනා පූජා කිරීම.

නාගදීප වන්දනාවේ යන බැතිමතුන්ගේ පහසුව සඳහා A9 මාර්ගයේ කිලිනොච්චි ලුම්බිණි විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් හා ජල පද්ධතියක් තනා පූජා කිරීම.


සිංහරාජ බෙරලිය මූකලානේ දියකැටි කන්දේ පිහිටි තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සඳහා රැ. ලක්ෂ 03 කට ආසන්න ආධාර සැපයීම.

සිංහරාජ බෙරලිය මූකලානේ දියකැටි කන්දේ පිහිටි තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සඳහා රැ. ලක්ෂ 03 කට ආසන්න ආධාර සැපයීම.