2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සමරනු වස් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිදුවු මභියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ අඩි 84ක් උස බුදු පිළිමයක් තැනීම මෙත් සවියේ ප්‍රධාන වැඩසටහන ලෙස හැදින්විය හැකිය. මෙම කරතව්‍යය සඳහා රැ ලක්ෂ 300 ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

මූලික ගවේෂණ/ පාංශු පරීක්ෂණ කටයුතු නිමකර, 2012 ජනවාරි 08 දුරුතු පොහොය දින පෙ.ව. 9.00 ට මුල් පස් පිඬ කපා වැඩ ආරම්භ කරන ලදී.

ඡායාරූප එකතුව