2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
මාධ්‍ය කවුළුව

මභියංගනය සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීම පිළිබඳ ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය
මුල් ප්‍රකාශනය කියවන්න

මභියංගනය සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීම පිළිබඳ දිනමිණ පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය

මෙත්සවිය වැඩසටහන ගැන ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය
මුල් ප්‍රකාශනය කියවන්න