2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය
නොමිලයේ ලබාගැනීම්
මෙත් සවිය සඟරාව
මෙත් සවිය සංසදය

මෙත් සවිය සංසදය නිරවුල් මනසක් ඇති වර්ධනය කරගත් මානසිකශක්තියක් සහිත බුද්ධිමත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අරඹන ලදසාමාජිකයින්ගේ එකතුවකි. ඒ ඒ ‍ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ විශේෂඥයින් උගතුන් ගෙන්වා සාමාජිකයින් දැනුවත් කරනු වස් විවිධ වැඩසටහන් මෙමගින් පැවැත්වේ. වැඩසටහනක් සඳහා මාතෘකා තෝරා ගැනීමද සාමාජිකයින්ගේ කැමැත්ත හා ඉල්ලීම මත සිදු කරනු ලැබේ. සංසදය විසින් පවත්වනු ලබන සාර්ථක‍ව ඉගෙන ගන්නා අන්දම හා විභාග සමත් වන අන්දම, කාලකළමනාකරණය, නායකත්වය, ත්‍රෛමාසික චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන් වැනි ඒ ඒකාල වලදී පවත්වන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමේ වරප්‍රසාදය සියලු සාමාජිකයින්ට හිමි වේ.

මීට අමතරව සාමාජිකයන්ගේ දැනුම හා ශික්ෂණය වර්ධනය කිරීම සඳහා සෑම මාස තුනකටම වරක් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට රැගෙන ගොස් දාන - ශීල - භාවනා වැඩ සටහන්දපවත්වනු ලැබේ.භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම භාවනා කථිකාචාර්ය මෙත් සවිය නිර්මාතෘ ආචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා විසින් සිදුකරනු ලබයි.